Logos 2000
(további információk)

Vég Csaba, dr. Juhász István:

Java - start!

(ISBN: 963 03 9005 1, 10+228 oldal)

Részlet a bevezetõbõl, Tartalomjegyzék .

A Java - start! a  programozás, a Java nyelv, egyben az objektumorientált és a komponenselvû szemlélet alapfokú tankönyve. 


Részlet a bevezetõbõl:

Az elmúlt öt év informatikájában egy új programozási nyelv hihetetlenül gyors és látványos karrierjének lehettünk szemtanúi. Ez a nyelv a Java, amely napjainkra már túlnõtte egy programozási nyelv kereteit, így Java technológiáról, Java paradigmáról, sõt, a Java-ról mint jelenségrõl beszélhetünk. 

Több jellemzõ is indokolja ezt a példátlan népszerûséget.

 Könyvünket elsõsorban programozási alapismeretek és technikák tankönyvének szánjuk, amelyben a problémamegoldást helyezzük a középpontba. Az összegyûjtött anyaggal egy szemléletmódot, problémakezelési filozófiát szeretnénk sugallni. A középpontban a probléma szerkezetének megértése és átgondolása áll, melyet csak ezután követ a program elkészítése, a kódolás. A probléma megfogalmazása után elõször vizuális jelölések segítségével a megoldás vázlatát készítjük el, így szó szerint áttekinthetõ módon ábrázoljuk a feladatot. A vázlatokhoz az objektumorientált technológia szabványos jelölésrendszerét vettük alapul, melyet a Java által is képviselt komponens-szemléletnek megfelelõen kiegészítettünk, illetve módosítottunk. A vázlat alapján a feladat már könnyen átültethetõ Java nyelvû programmá. A mind nehezebbé váló problémákon keresztül, fokozatosan kerülnek bevezetésre a Java nyelv eszközei és ezzel párhuzamosan a programozási nyelvek alapfogalmai és eszközrendszere.

A könyv természetesen a Java nyelv tankönyveként is használható mindazok számára, akik egy átfogó és alapos képet szeretnének kapni a nyelvrõl és a mögötte álló filozófiáról, hogy tökéletesebbé csiszolhassák programozói tudásukat.

Célkitûzésünk az volt, hogy kezdõknek szóló ismeretanyagot állítsunk össze. Programozási ismeretet ezért egyáltalán nem tételezünk fel, mindössze az operációs rendszer, egy egyszerû szövegszerkesztõ és az Internet (elsõsorban a World Wide Web) alapszintû kezelését.

 Könyvünket elsõsorban a felsõfokú oktatási intézmények informatika szakos hallgatóinak ajánljuk, különösen azoknak, akik elsõ programozási nyelvként a Java mellett döntenek. Haszonnal forgathatják azonban mindazok a középiskolások is, akik programozási ismeretekbõl akarnak felvételizni. Rendszerezõ, összefoglaló jellege miatt az anyagot a programozást tanító középiskolák felsõbb osztályaiban is javasoljuk. Természetesen gyakorló programozók is kézbe vehetik a könyvet, például akkor, ha most ismerkednek az objektumorientált és a komponens-elvû paradigmákkal.

 A következõ oldalak a programozási alapismereteket és a Java nyelv alapeszközeit veszik sorra. Ezen „alapfokú” anyag elsajátítója kijelentheti, hogy „ismerem a Java nyelv alapvetõ eszközeit és a modern (!) programozás alaptechnikáit”. Következõ kötetünk a Java nyelv kiegészítõ elemeit (bitmûveletek, szálak, stb.), a Java programozás mindennapos eszközeit (grafika, hálózat, stb. programozása) és a magasabb fokú programozási ismereteket (listák, fák, nyelvi elemzések, stb.) tárgyalja. Terveink között szerepel egy Java példatár összeállítása is.


Tartalomjegyzék

I.  Java programok alapszerkezete         1

1. „Hello!”                                                                                             3

1.1 Elsõ Java programunk                                                                                                    3

1.2 Fordítás és futtatás                                                                                                        5

1.3 A program szövege                                                                                                        6

1.4 Megjegyzések                                                                                                                 7

1.5 Azonosító és kulcsszó                                                                                                   7

1.6 Applet futtatása                                                                                                              8

Kérdések és feladatok                                                                                                        10

2. Egyszerû számítás                                                                           13

2.1 Egyszerû számítás                                                                                                        13

2.2 Osztály, objektum és konstrukció                                                                              15

2.3 Objektum létrehozása                                                                                                   17

2.4 Adat: változó és konstans                                                                                          19

Kérdések és feladatok                                                                                                        20

3. Tulajdonságok                                                                                 23

3.1 Alap- és származtatott tulajdonságok                                                                       23

3.2 Math                                                                                                                               25

3.3 Egészosztás és maradékszámítás                                                                               27

3.4 Elemi típusok és a void kulcsszó                                                                                29

3.5 Kifejezés: operandusok és operátorok                                                                      30

Kérdések és feladatok                                                                                                        32

4. Grafikus felület                                                                               33

4.1 Adatok grafikus felületen*                                                                                          33

4.2 Komponensek tulajdonságai*                                                                                     37

4.3 Csomagok                                                                                                                      39

Kérdések és feladatok                                                                                                        41

II.  Vezérlési szerkezetek                           43

5. Feltételes elágazások                                                                     45

5.1 Logikai típusú kifejezés                                                                                               45

5.2 Feltételes kifejezés                                                                                                        46

5.3 Relációs és logikai operátorok                                                                                    47

5.4 Az if utasítás                                                                                                                 49

5.5 Utasítás és utasításblokk                                                                                            52

Kérdések és feladatok                                                                                                        53

6. Többszörös elágazás                                                                       55

6.1 Többszörös elágazás                                                                                                   55

6.2 Esetszétválasztás                                                                                                          59

6.3 final változók                                                                                                                 60

6.4 Literálok                                                                                                                         61

Kérdések és feladatok                                                                                                        63

7. Ciklusok                                                                                          65

7.1 Elöltesztelõ ciklus                                                                                                         65

7.2 Hátultesztelõ ciklus                                                                                                      67

7.3 Változó értékének módosítása                                                                                    69

7.4 Értékadó, növelõ/csökkentõ operátor                                                                       70

Kérdések és feladatok                                                                                                        72

8. For, break és continue                                                                    73

8.1 for utasítás                                                                                                                     73

8.2 Jelzõ                                                                                                                                76

8.3 Utasításcímke, break és continue                                                                               77

8.4 Konverzió                                                                                                                      78

Kérdések és feladatok                                                                                                        79

III.  Általánosítás és pontosítás          81

9. Metódusok                                                                                      83

9.1 Alprogramok                                                                                                                 83

9.2 Statikus attribútumok és metódusok                                                                         85

9.3 Rekurzió                                                                                                                         86

9.4 Túlterhelés (overloading)                                                                                            87

9.5 Lekérdezés és módosító                                                                                              90

Kérdések és feladatok                                                                                                        92

10. Öröklés                                                                                          95

10.1 Öröklés, kiterjesztés                                                                                                   95

10.2 Absztrakt osztály                                                                                                        99

10.3 Láthatóság, final metódus                                                                                       101

Kérdések és feladatok                                                                                                      103

11. Interfész                                                                                       105

11.1 Interfész, instanceof                                                                                                 105

11.2 Belsõ osztályok                                                                                                         108

11.3 Lokális és névtelen osztályok                                                                                 110

11.4 Object, super, super()                                                                                              111

Kérdések és feladatok                                                                                                      112

12. Kivételkezelés                                                                             115

12.1 Kivételes esemény                                                                                                   115

12.2 finally*                                                                                                                        122

12.3 Ki szünteti meg az objektumokat?*                                                                        122

Kérdések és feladatok                                                                                                      123

IV.  Tömbök és szövegek kezelése        125

13. Tömb                                                                                            127

13.1 Osztály és tömb                                                                                                        127

13.2 Tömb létrehozása                                                                                                     130

13.3 Többdimenziós tömb                                                                                               131

13.4 Egyszerû leképezés                                                                                                  132

13.5 Konverzió referencia-típusok között                                                                     135

Kérdések és feladatok                                                                                                      135

14. Számlálás, összegzés                                                                   137

14.1 Számlálás                                                                                                                    137

14.2 Összeg és átlag                                                                                                         138

14.3 Minimum és maximum                                                                                              139

14.4 Iterátor*                                                                                                                      141

14.5 Inicializáló blokk                                                                                                       143

14.6 Tömb-jellegû tulajdonság                                                                                       146

Kérdések és feladatok                                                                                                      148

15. Karakter és szöveg                                                                     149

15.1 Karakter és String                                                                                                     149

15.2 String karakterei                                                                                                        152

15.3 Karakter és kódja                                                                                                      155

15.4 StringBuffer                                                                                                               156

15.5 Referencia-típusú paraméter                                                                                   158

Kérdések és feladatok                                                                                                      158

16. Keresés és rendezés                                                                   159

16.1 Teljes keresés                                                                                                            159

16.2 Objektumok egyenlõsége                                                                                        160

16.3 Felezéses (logaritmikus) keresés                                                                            160

16.4 Buborék-rendezés                                                                                                     161

16.5 Gyorsrendezés*                                                                                                         162

16.6 java.util.Vector                                                                                                          163

16.7 java.util.Hashtable                                                                                                    165

16.8 Csomagoló-osztályok                                                                                              166

Kérdések és feladatok                                                                                                      167

V.  Állománykezelés                                     169

17. Szöveges állomány                                                                      171

17.1 Állományok                                                                                                               171

17.2 Szöveges állományok olvasása                                                                              173

17.3 Szöveges állományok írása                                                                                     176

17.4 Szûrõk*                                                                                                                       179

Kérdések és feladatok                                                                                                      180

18. StreamTokenizer*                                                                       181

18.1 Tokenekre bontás                                                                                                     181

18.2 File                                                                                                                              190

Kérdések és feladatok                                                                                                      191

19. Adatállományok                                                                          193

19.1 Adatállományok                                                                                                       193

19.2 Bemeneti adatállomány                                                                                            193

19.3 Kimeneti adatállomány                                                                                            195

19.4 Bájtok olvasása                                                                                                         196

19.5 Elemi adatok olvasása és írása                                                                               197

19.6 Összetett adatok szerializációja*                                                                             199

Kérdések és feladatok                                                                                                      200

20. Véletlen elérés*                                                                           201

20.1 Véletlen elérésû állomány                                                                                        201

20.2 Index-alapján történõ elérés                                                                                    204

Kérdések és feladatok                                                                                                      210

A.  A Java nyelv szintakszisa                    211

21. A Java nyelv szintakszisa*                                                          213

B.  Vizuális jelölések                                    219

22. Vizuális jelölések                                                                        221

Ajánlott irodalom                                                                              227